Hitlerjugend (Hitler-Jugend)

Vlajka HitlerjugendHitlerjugend, německy Hitler-Jugend, v českém překladu Hitlerova mládež a v anglickém Hitler Youth, byla polovojenská (paramilitaristická) organizace NSDAP. Organizace vznikla v roce 1922 jako Jungsturm Adolf Hitler. Po SA byla tedy druhou nejstarší organizací. Organizace sloužila k propagaci německého zločineckého režimu. Byla určena chlapcům ve věku 14–18 let, dívkám ve stejném věku byla určena organizace Bund Deutscher Mädel (BDM, tj. Liga německých dívek). Pro mladší děti (od 10 let) obou pohlaví vznikla mládežnická organizace Deutsches Jungvolk (Německá mládež).

Jedná se o článek historický, nikoliv oslavný. Blog Shit happens! se v žádném případě neztotožňuje s principy nebo ideály zmíněných organizací.

Cílem organizace bylo vychovat mládež k oddanosti myšlenkám nacistické říše. Chlapci zde byli utvrzováni v ideji nadřazenosti árijské rasy a silného antisemitismu. Jako základní cíl, ke kterému měl mladý člověk směřovat, byl představován vstup do německé armády a NSDAP. Členové Hitlerjugend nosili uniformy podobné uniformám v NSDAP, jejich znak a označení hodností se velmi podobalo označení u SA.

Už jsme si řekli, že organizace byla založena roku 1922. Po Mnichovském pivním puči (1923) byla rozpuštěna. V té době měla zhruba tisíc členů. Obnovena byla již jako Hitlerjugend v roce 1926. V roce 1930 vedl organizaci Kurt Gruber a dohromady s BDM měla 25 tisíc členů.

Roku 1933 se Baldur von Schirach stal prvním Reichsjugendführerem (tzn. říšským vůdcem mladých). Pod jeho velením se tato organizace ještě více přimkla k NSDAP a stala se jednou ze základních složek německé propagandy a jednou z nejmasovějších organizací Německa této doby. V době, kdy Baldur von Schirach přebíral vedení této organizace, měla zhruba 108 000 členů. Po jeho ročním působení zde se tento počet zvýšil na více než 2 300 000 členů. V roce 1940 dosáhl počet členů Hitlerjugend hranice osmi miliónu. Počet členů v období druhé světové války nelze přesněji určit a odhady se výrazně různí. Přesto lze říci, že každý chlapec, kterému bylo v tomto období více než deset let, byl s touto organizaci nějakým způsobem spojen.

Roku 1940 byl Schirach ve funkci Reichsjugendführera nahrazen Arturem Axmannem, který Hitlerjugend transformoval na pomocnou sílu německé armády, která mohla vykonávat některé válečné povinnosti. To vedlo k tomu, že se její členové zapojovali do práce hasičů, říšské pošty či jiných pro vedení války nezbytných úřadů.

V roce 1943 začala být tato organizace využívána jako záloha vojenských rezerv a její členové starší šestnácti let začali být nasazováni do armádních složek. V tomto roce byla vytvořena 12. SS divize Hitlerjugend, které velel SS-Brigadeführer Fritz Witt. Většinu poddůstojníků této divize tvořili chlapci ve věku 16–18 let, kteří se rekrutovali právě z Hitlerjugend. Při zapojení do války se tato divize ukázala být velmi bojeschopnou. Později docházelo k častějšímu zapojování Hitlerjugend do války, její členové byli považováni za jedny z nejfanatičtějších bojovníků a poslední linie německé obrany v Bitvě o Berlín byla prakticky tvořena touto organizací. Toto je možno vidět ve filmu Pád Třetí říše (Der Untergang).

Na levé ruce nosili příslušníci organizace jednu Sigrunu. Dvojice Sigrun byla znakem SS. Hitlerjugend je považována za hlavní líheň mužů pro SS.

Po dobytí Německa (1945) bylo Hitlerjugend spojeneckou správou rozpuštěno jako integrální část NSDAP. Mnoho členů bylo obviněno z válečných zločinů, ale organizace jako taková nebyla prohlášena za zločineckou. To se stalo na základě spíše politické úvahy, že nelze celou německou mládež prohlásit za členy zločineckých organizací. Většina dospělých vůdců byla odsouzena k poměrně vysokým trestům (např. Baldur von Schirach na dvacet let).

Hlavní zdroj: Wikipedia: Hitlerjugend


Disclaimer: Na blogu Shit happens! bych se zanedlouho chtěl věnovat filmu Plechový bubínek a později i jiným tématům, k jejichž pochopení bude nezbytné pochopit některé historické souvislosti z Třetí říše. Rovnou říkám, že tyto články budou zestručněné verze článků z Wikipedie (mutace česká, německá a anglická), doplněné místy o postřehy odjinud.