Volím ODS

Volba pro lidi, kteří vědí co dělat se svými životy.

ODS — ekonomika

 • Nižší a spravedlivé daně ve výši 15 procent pro každého (každý bude mít vyšší čistý příjem)
 • Jednodušší a přehledný daňový systém bez komplikovaných výjimek
 • Zrušení nespravedlivých daní, jako jsou daně darovací, dědické, z převodu nemovitostí, z kapitálových příjmů a z úroků
 • Zamezení dvojího zdanění u právnických i fyzických osob
 • Snížení DPH z 19 na 15 procent
 • Jedno místo pro výběr daní, sociálního a zdravotního pojištění
 • Hospodářský růst doprovázený snižující se nezaměstnaností
 • Vyrovnané veřejné rozpočty do 7 let po zavedení našich reforem
 • Daňové prázdniny pro každého živnostníka na období jednoho roku
 • Zrušení zbytečných byrokratických předpisů, jako je minimální daň či zákaz práce na dohodu
 • Do roku 2010 druhé spojení mezi Čechami a Moravou, tedy postavení rychlostní silnice R35 mezi Hradcem Králové a Mohelnicí
 • Vrátíme silnice našim občanům a zlepšíme bezpečnost silničního provozu

ODS — školství

 • Nezavedeme školné. Navrhujeme finanční spoluúčast absolventů vysokých škol, nikoliv studentů. Absolvent vysoké školy by své vysoké škole splácel část nákladů na své vzdělání formou splátek poté, co by dosáhl alespoň na průměrný plat. Výše splátek bude závislá na jeho skutečném příjmu. Vysoká škola by takto získané prostředky investovala do rozšíření počtu studijních míst a na zvýšení kvality výuky.
 • Více mladých lidí dosáhne na úplné středoškolské vzdělání. Zvýšíme počet míst na gymnáziích a lyceích, rozšíříme možnosti získat maturitu na středních odborných učilištích.
 • Možnost podat přihlášku na více středních škol současně.
 • Rozšíření nabídek pro studium bakalářských programů na vyšších odborných školách ve spolupráci se zavedenými vysokými školami.
 • Vyšší sociální stipendia pro vysokoškolské studenty z rodin do 1,1 násobku životního minima. Rozšíříme možnost sociálních stipendií i na studenty z rodin do 1,8 násobku životního minima.
 • Studijní spoření na principu stavebního spoření, včetně možnosti získat výhodný úvěr na hrazení životních nákladů během studia.
 • Studentské brigády, které umožní studentům spolufinancovat náklady spojené se studiem. Tyto brigády v rozsahu do sto hodin práce měsíčně budou osvobozeny od platby zdravotního a sociálního pojištění.
 • Fond poskytující stipendia pro vynikající české studenty na špičkových zahraničních univerzitách na platbu školného a úhradu části životních nákladů.
 • Podpoříme zřízení poboček renomovaných zahraničních univerzit v naší zemi.
 • Výrazné rozšíření počtu míst na vysokých školách, aniž to povede ke snížení kvality výuky. K financování vysokých škol je nezbytné vedle zvýšení veřejných výdajů zapojit i soukromé zdroje.

ODS — zdravotnictví

 • Silnější postavení pacienta. Chceme, aby se stal váženým klientem.
 • Pacient bude dostávat ve srozumitelné formě všechny informace o své nemoci a léčbě a také o kvalitě nabízených služeb, aby si mohl svobodně vybrat zařízení, v němž se bude léčit.
 • Každý pacient bude mít prostřednictvím osobních účtů přehled o tom, kolik peněz pojišťovně odvádí a kolik a na co z pojištění čerpá.
 • Občan si bude moci vybrat rozsah zdravotního pojištění, které zahrnuje možnost dobrovolného připojištění na zdravotní péči podle vlastního uvážení.
 • Finanční spoluúčast občanů se povinně nebude zvyšovat. Občané si však budou moci za nadstandardní služby připlatit.
 • Možnost pro zdravotní pojišťovny nabízet bonusy včetně snížení pojistného občanům, kteří se chovají odpovědně ke svému zdraví.
 • Vysokou míru solidarity ve zdravotním pojištění.
 • Rozšíření nabídky služeb, především pro seniory a dlouhodobě nemocné.
 • Pacienti se závažnými chronickými nemocemi nebudou na svoji léčbu doplácet.
 • Konec plýtvání veřejnými penězi na běžné léky. Životně důležité léky budou s minimálním doplatkem.
 • Pro všechny pacienty stanovíme horní hranici celkové výše doplatků na léčbu i léky za rok.
 • Dostupnost všech zákroků a operací v pevně daných a smluvených termínech, stanovených v pojistných plánech.
 • Změnu financování vzdělávání ve zdravotnictví a vyšší investice do vědy a výzkumu v medicíně, aby česká věda posílila své postavení ve světě.
 • Důraz na prevenci. Zajistíme moderní kombinované očkování bez poplatků pro všechny děti. Starat se o své zdraví a preventivní lékařské prohlídky se vyplatí.
 • Nedotknutelnost soukromého vlastnictví bude zachována i ve zdravotnictví. Zajistíme, aby i ve zdravotních službách rozhodovala kvalita péče, ne právní forma zdravotnického zařízení.