Všichni lidé jsou si rovni

Před 230 lety byla podepsána Deklarace nezávislosti. Než bylo její poslání skutečně naplněno, uplynulo mnoho a mnoho let.

Deklarace nezávislosti

…We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness…

Tedy česky:

…Pokládáme tyto pravdy za samozřejmé, že všichni lidé jsou stvořeni rovnocenní, že jsou svým Stvořitelem obdarováni určitými nezcizitelnými Právy, mezi kterými jsou Život, Svoboda a hledání Štěstí…

Celou deklaraci viz zde a obrazově zde.