Deklarace nezávislosti – jako kdyby Jefferson znal Evropskou unii

V roce 1776 sepsali a vydali Otcové zakladatelé Spojených států amerických Deklaraci nezávislosti na Velké Británii. Dokument obsahuje okřídlené věty:

“Pokládáme tyto pravdy za samozřejmé, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svoje oprávněné pravomoci ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoje pravomoci upraveny takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí.”

Deklarace později vyjmenovává příkoří, kterých se král Jiří III. dopustil na svobodě. Mezi těmito jsou např.:

“Svolával zákonodárná shromáždění na neobvyklá a nevyhovující místa, vzdálená jejich archívů, jen aby je tak únavou z všelijakých obtíží přinutil k přijetí svých vlastních opatření.”

Jako kdyby Jefferson mluvil o Bruselu a Štrasburku.

“Zřídil množství nových úřadů a poslal sem houfy úředníků, aby sekýrovali náš lid a ujídali z jeho majetku.”

Když započteme Evropskou komisi, Dvůr auditorů, Evropský hospodářský a výbor, Výbor regionů, Evropského ombudsmana, Evropského inspektora ochrany údajů, Evropskou centrální banku atd. a k tomu připočteme Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu atd., dostaneme se na 170 tisíc úředníků.

“Spojil se s jinými, aby nás podrobil právnímu zřízení, jež je cizí našemu založení a není potvrzeno našimi zákony, dávaje svůj souhlas k činům, vzešlým z domnělé zákonodárné moci:”

“K zamezení našeho obchodu se všemi částmi světa.”

Jednotný celní sazebník, který nám zabraňuje efektivně obchodovat s USA, Čínou, Indií a dalšími rostoucími částmi světa.

“K našemu zdanění, aniž bychom dali svůj souhlas.”

Minimální sazba DPH, kterou určuje EU, zelené daně, chystaná harmonizace DPPO, chystaná Tobinova daň…

“K odnětí našich výsadních listin, zrušení našich nejcennějších zákonů a základní změně způsobu našich vlád.”

Nikým nevolená Evropská komise, jejíž edikty jsou mnohem početnější a mají větší právní sílu než zákony, které vydává náš parlament.

“K zastavení činnosti našich vlastních zákonodárných sborů, prohlašuje se za oprávněného dávat nám sám jakékoliv zákony.”

Protiústavní eurozatykač, protiústavní Lisabonská smlouva nebo směrnice a nařízení, které by nikdy nemohly skutečně demokratickým parlamentem projít: od zákazu žárovek a vysavačů po normu na zakřivení banánů.

“Plenil naše moře, pustošil naše břehy.”

Společná rybářská politika a společná zemědělská politika jsou ve skutečnosti environmentální katastrofou, kterou Brusel odmítá uznat.

Nemůže být pochyb, že Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Hancock nebo George Washington by chtěli vystoupit i ze současného království krále Jeana-Clauda I. Protože, jejich vlastními slovy:

“Kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou.”

15 thoughts on “Deklarace nezávislosti – jako kdyby Jefferson znal Evropskou unii”

 1. Jefferson byl vedle, jak ta jedle:

  Jak SE ustanovují mezi lidmi vlády? Jak odvozují svoje oprávněné pravomoci ze souhlasu těch, jimž vládnou? Já žádný souhlas nedal a přesto se mi ti hejhulové snaží vládnout! Kde na to berou právo?

  Lid má právo vládu změnit? Vládu možná, ale musí jích být hodně, menšina žádná práva nemá.
  Ale zkusit změnit režim, to už by lid asi dostal přes hubu.

  “K našemu zdanění, aniž bychom dali svůj souhlas.” – no tose ale přeci netýká jen EU, ale i ČR!!!

 2. Ale jistě. Jakmile přistoupil, že SE vlády ustanovují, zadělal na problém. Vládnout lze legitimně pouze tomu, kdo k tomu dal explicitní, informovaný a dobrovolný souhlas. Za sebe mohu říct, že já to nebyl.
  Zadělal na problém a při vší dobré vůli stvořit “minimální a efektivní vládu” stvořil monstrum, které umí jen bobtnat.

 3. Honzo, Jeffeerson nestvořil monstrum, nevytvořil vládu. Ta už byla předtím, zakladatelům USA se podařilo oddělit menší vládu od velké (britské).

  Rozdělili jednu velkou vládu na dvě na sobě nezávislé menší vlády, a tím pomohli decentralizovat moc, podobně, jako při oddělení Československa od Rakouska-Uherska.

  Čím více je vlád, tím lépe. Tím menší moc totiž mají, tím více si navzájem konkurují… Svobodná společnost je v podstatě stavem, kdy je tolik vlád, kolik lidí (každý vládne sobě) :)

 4. No ale když se podíváme na USA, tak vidíme podstatně větší vládu, než před oddělením měla ta Britská.
  Američané se “osvobodili”, ale nyní mají větší daně, větší fízlování, rozsáhleší regulace, … než tehdy.

 5. Přečtěte si D.N. Ještě jednou. To, že ta vláda nabobtnala není problém D.N., ale samotných Američanů. V D.N. je i status, kdy ti vládu mohou odvolat z určitého důvodu. Že to oni nedělají a nechávají si přelézt přes hlavu, není problém D.S, ale lidí. Ostatně to platí i pro naše podmínky, že si necháváme přes hlavu přetéct vládu komisi z Bruselu. Ostatně Jefferson byl i sám proti takovým vládám, jak píšete a nejen v politice. Bojoval i proti státnímu nebo úřednickému dozoru bankovnictví. Z dnešního FEDu by mu praskla asi hlava….

 6. Jako že tu vládu musí odmítnout většina lidí?
  Tedy že moje podřízení mnou nechtěné vládě, moje svoboda a můj majetek má záviset na vůli všeholidu? Paretovské většiny, kterou tvoří a vždy tvořit budou podprůměrně inteligentní, vzdělaní a morální jedinci?
  No takový systém zkrátka musím odmítnout z principu! Považuji za naprosto amorální, aby jedni rozhodovali (hlasovali) o majetcích, životech a osudech druhých!
  Já se považuji za svobodného s svéprávného jedince.
  Vládnout mi někdo může, jen když mu k tomu dobrovolně dám souhlas – jinak je to tyran a zaslouží si příchod nějakých Mašínů.
  Já se svobodně rozhodnu, zda a kolik pravomocí (ne)budu delegovat na svého voleného zástupce. Ale je nepřípustné, aby si bral má práva a pravomoci, která mu svěřit nechci. A už vůbec si je nemůže vzít ten, kterému jsem důvěru nedal vůbec (a to ani z toho důvodu, že mu ji dali jiní).
  Mým zástupcem není ani Zeman, ani Sobotka, ani jednoho jsem nevolil, žádný souhlas s převodem mých práv a pravomocí na ně jsem nedal a tak je legitimně zkrátka nemají, vládnou mi proti mé vůli, jsou to tyrani a jediné, co zaslouží, je odpor.
  Plus je potřeba si uvědomit, že mohu delegovat jen ty pravomoci, které sám mám (logicky nemohu delegovat něco, co nemám). A můj soused nemá právo mi ukrást polovinu výdělku. Tak logicky ani nemůže toto neexistující právo delegovat na poslance či vládu. Kde je tedy berou?? Nelegitimním násilím si je usurpují, nic jiného za tím není.

  Já tedy nepotřebuji odvolávat vládu, ona mi dnes nevládne legitimně, protože jsem ji tím nepověřil. A už vůbec mi přijde perverzní, že bych s tím odvoláváním měl čekat na nějaký lid. Třeba na ten, který ta vláda uplácí z mých peněz. To je prostě nesmysl a je to i vrozenou konstrukční vadou amerického státu a jeho Ústavy. Obama a spol je pouze logický a neodvratný důsledek.

 7. Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svojí oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo jí změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoji pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí.

 8. Co na tom nechápete. O co více zvolený zástupce odírá o tyto základní práva a a někomu je to fuk, je to jeho problém, že si to nechá líbit Základ je ovšem možnost tuto osobu nahradit, daný systém změnit, třeba i sebe samým. To že to Američané nedělají je jen jejich problém, ale mají tu MOŽNOST SI TO ZMĚNIT. Proč jejich konání zašťiuje prozřetelnost Stvořitele, ale to je onen skrytý význam DN. :) To je ovšem jiná kapitola.

 9. Tak Amerika byla založena na třech pilířích. Bible, naprostá individuální a náboženská svoboda a volný trh. Očekávalo se, že zvolená vláda bude tyto tři pilíře ctít a pro lid být patronem těchto pilířů. Pakliže v průběhu let většina Američanů dala vládě více pravomocí tyto pilíře ohýbat na úkor např. svého pohodlí a podobně, je to problém toho lidu. Ovšem je dobré pochopit, že D.N. je více dokument vymezující se vůči Británii, kdy jsou je deklarováno proč člověk toto může udělat a jaké jsou jeho důvody, opodstatnění, či něčí zaštítění. Vzhledem k tomu, že Jefferson mimo jiné byl i deista, je v D.N. zakotven (i mimo jiných) tento duchovní ideál. Bůh-Stvořitel dal člověku život stvořením. Dal člověku rozum, zkušenost, poznání, ale do žádných jiných aktů lidského konání Stvořitel nezasahuje. Ani dobrou, ani špatnou vůlí. Tudíž z tohoto principu nikdo nemá právo konat zlo ani dobro proti vůli člověka. Takže nikdo nemá ani zaštítění toto ´konat nějakou vyšší vůli a např. se odkazovat na vyšší Boží vůli atd. A člověk takto postižený konáním zla i dobra proti jeho vůli má právo se vymezit. Což mimo jiné ospravedlňovalo konání proti Británii. Jak jsem napsal D.N je více se vymezující proti Británii, ale ty základní přirozená práva tu pro člověka jsou. Jinak další a i důležitějším prvkem pro svobodu Američanů je ústava. tyto dva dokumenty jsou silný kalibrem v rukou Američanů. Jak s tím naložení je ovšem jejich rozhodnutí.

 10. Každopádně zpět k článku. Ještě lepší by bylo ukázat na přímé souvislosti a příklady spojené z D.N. a dneškem. Jak a kde EU a EK takto postupuje, aby to byl schopen pochopit i jak se říká blbec. A ukázat tak na stejné souvislosti.

 11. “…ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svojí oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou”

  Můj souhlas nikdo nedostal (může snad někdo mnou podepsaným papírem potvrdit opak?), takže nade mnou moc legitimně nemají. Jen se dopouštějí nelegitimního násilí.

  Ano, mám možnost/právo některé své pravomoci/práva delegovat na svého voleného zástupce, ale:

  1) Když nejdu volit, rozhodnu se nedelegovat, tak mi logicky všechna práva/pravomoci zůstávají (např. plně a suverénně disponovat svým tělem a majetkem)

  2) Když deleguji/volím, tak deleguji na toho, koho jsem volil a ne na toho, na koho se rozhodlo delegovat 51% ostatních. Tedy pokud se např. rozhodnu delegovat svá práva na Macha, nemůže je pak legitimně vykonávat Babiš či Sobotka – ti mají zplnomocnění jen od těch, kteří delegovali na ně. Rozhodovat o mém životě a majetku nemají žádné právo, protože jsem jim ho nedal.

  3) Logicky nemohu delegovat ta práva a ty pravomoci, které sám ani nemám (to by nedávalo logický smysl). Právo sebrat sousedovi polovinu výplaty nemám, tak jak bych mohl toto právo delegovat na svého zástupce???

  Všechny 3 výše uvedené body myslím dokazují, že v ČR, EU i USA je systém odporující elementární logice i morálce a zaslouží si jediné: odstranění.

  A pokud si někdo myslí, že toho lze dosáhnout prostředky toho samého systému, tak se velmi plete. Je to stejně hloupé, jako v roce 1985 vstupovat do KSČ s odůvodněním, že je potřeba změnit systém zevnitř, jeho prostředky.

 12. Tak to zkusím ještě jednou. :) D.N. se vymezuje proti Británii na základě víry ve Stvořitele-Boha a k tom vymezuje nejzákladnější a nejpřirozenější lidská práva. Zvolení zástupci kolonií za souhlasu vše toto před americký lidem deklarovali vůči Británii. Ani jeden ze zástupců kolonií nesouhlasil proti a měl vůli lidu. Ke vztahu uspořádání americké politiky a vztahu občan vůči státi je sice D.N. také důležitá, ale jak jsme psal je ještě jeden dokument a to ústava. tyto dva dokumenty se mezi sebou “hlídají”. jelikož na základě D.N. může být americkým lidem ústava doplňována a podobně, viz např. druhý dodatek. Zkuste to tady. Zkusit pozměnit ústavu. Bude to křiku, kdo Vás k tomu opravňuje. Když zde bude argumentovat vůli ze strany Stvořitele jak “moci nejvyšší” a z toho vyplývající se postavit dobru i zlu, tak se Vám zde všichni vysmějí. v USA to je možné. Jak jsme napsal je to na samotných Američanech jak s tím naloží.

Comments are closed.